COOKIES POLICY
tento dokument zásad cookies je pripravený podľa ustanovení vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) (spolu ako „právna úprava ochrany osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov; spoločnosť BH-Therm spol. s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, Slovenská republika, oddiel Sro, vložka číslo
20874/R, IČO: 44468334, (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo aj „Prevádzkovateľ“) považuje údaje svojich pacientov,
zamestnancov, klientov a obchodných partnerov (ďalej ako „dotknuté osoby“) za kľúčovú hodnotu. Zodpovedné a
transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným
predpokladom pre zachovanie najvyššieho štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti.

Sídlo Spoločnosti: Víťazná 242/24 , 958 04 Partizánske
Web: https://www.bh-therm.sk
tel.: +421 915 589 009
email: klampiarstvo@bh-therm.sk

Osobným údajom venuje Spoločnosť špeciálnu pozornosť rešpektujúc v maximálnej miere práva dotknutých osôb, rovnako
ako aj ich slobodnú vôľu vymedzujúcu rozsah spracúvania týchto osobných údajov. Ak nie je uvedené inak, Spoločnosť sa
hlási k plnej zodpovednosti v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje
spracúva, a ktoré získala alebo získa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti výkone podnikateľskej činnosti.
Dozorným orgánom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktorých prevádzkovateľom je Spoločnosť, je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Pri výkone činnosti prevádzkovateľa osobných údajov dbá Spoločnosť vždy na práva dotknutých osôb, pokynov
prevádzkovateľov, ktorí Spoločnosti zverujú osobné údaje na spracúvanie na základe sprostredkovateľských zmlúv,
rovnako ako na vysoký bezpečnostný a transparentný štandard spracúvania osobných údajov smerom dovnútra
spoločnosti (zamestnanci a pod.) ako aj smerom k svojim podnikateľským činnostiam.
Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb.
Tento dokument popisuje základné členenie cookies, spôsob funkcie cookies a spôsob a rozsah spracúvania
osobných údajov prostredníctvom cookies na webe Spoločnosti.
Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do Vášho počítača uloží navštívená webová lokalita. Súbory cookie ukladajú a
prenášajú informácie na server webovej lokality, ktorú (opakovane) navštívite z daného prehliadača/počítača/iného
zariadenia. Súbor cookie má aj istú časovú pečiatku, ktorá definuje jeho dobu platnosti, (viac informácií o časovej pečiatke a
dobe platnosti nájdete v časti Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie).

1. Kategórie súborov cookie
Súbory cookie je možné rozdeliť do štyroch kategórií. Spoločnosť využíva na svojej webovej lokalite všetky typy súborov
cookie.
i. Nevyhnutné cookie
Nevyhnutné súbory cookie napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr.
navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookie by webová lokalita nefungovala správne.
ii. Preferenčné cookie
Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej lokalite „zapamätať si“ informácie, ktoré ovplyvňujú jej používanie
a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk.
iii. Štatistické cookie
Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto
webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.
2. Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie
i. Súbory cookie relácie
Súbory cookie relácie existujú len v dočasnej pamäti zariadenia po dobu, kým sa užívateľ nachádza na webovej
lokalite. Webové prehliadače zvyčajne vymažú súbory cookie relácie, keď užívateľ ukončí webový prehliadač. Na
rozdiel od iných súborov cookie nemajú súbory cookie relácie určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač
„vie“, že ide o súbory cookie relácie.
ii. Trvalé súbory cookie
Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení webového prehliadača – ako v prípade súborov cookie relácie –
platnosť trvalého súboru cookie vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú
dobu platnosti bude súbor cookie prenášať informácie na server pri každej návšteve webovej lokality, ktorej patrí,
alebo vždy, keď užívateľ sleduje zdroj patriaci danej webovej lokalite na inej webovej lokalite (napríklad reklamu).
Trvalé súbory cookie sa používajú na dlhodobé zaznamenávanie návykov pri prezeraní webových lokalít a
priebežné prihlásenie používateľov k ich kontám, aby nemuseli opakovane vkladať prihlasovacie údaje pri
každej návšteve.
3. Správa súborov cookie
Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, môže ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia vo webovom
prehliadači. Webový prehliadač môže užívateľ nastaviť aj tak, aby bol informovaný vždy, keď sa webová lokalita pokúsi
uložiť súbor cookie do počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.
Viac informácií o zobrazení súborov cookie uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení
ich prijímania alebo zakázania sú na stránke pomocníka internetového prehliadača.